Jdi na obsah Jdi na menu
 


Podhorní vrch u Mariánských Lázní

26. 3. 2017

Přibližně 4 km SV od Mariánských Lázní v okresu Cheb se vypíná zalesněná hora  Podhorní vrch , místním  označením také Podhora.  Jedná se o zbytky třetihorní bazaltové sopky, kdy nadmořská výška vrcholu Velká Podhora je 847,2 m.n.m.  a druhý vrchol Malá Podhora  je ve výšce 829 m.n.m., což znamená, že se jedná o nejvyšší  vrchol Tepelské vrchoviny.

podhora01.jpg

Obr.1  Situační mapka znázorňující lokalizaci Podhorního vrchu

 Z  vrcholové skály druhého vrcholu se směrem k severovýchodu  otevírají  výhledy  na Tepelskou vrchovinu a Slavkovský les, k severozápadu na Smrčiny a k jihozápadu na Český les.  V současné době v sedle mezi oběma vrcholy, které je tvořeno měkčími  pórovitými materiály tufového charakteru,  stojí  kovová radiokomunikační  věž . 

Dvojvrch  Podhory  je  tedy erozním zbytkem čedičového vulkánu na proterozoických amfibolitech, který vznikl na zlomovém systému směru SSZ-JJV a vyznačoval se především efuzní  (výlevnou) aktivitou.  Obě vrcholové kóty představují erozí vypreparovaná torza podpovrchových partií  přívodních sopouchů . Velmi působivá je čedičová skalní zeď na jižněji položené Malé Podhoře, představující  lávovou výplň puklinové přívodní dráhy mladší vulkanické fáze.

Starší vulkanické centrum se nacházelo na severnější Velké Podhoře, odkud pravděpodobně vytékaly největší objemy lávových proudů.  V jednom z nich na severním úbočí kopce fungoval do roku 1968 velký lom na výrobu silničního štěrku. Podle posledních výzkumů se vulkán projevil třemi na sebe navazujícími explozemi. První byla relativně klidná, doprovázená výlevy nefelinických láv, druhá byla dramatičtější, s převládajícími tufovými  vyvrženinami  a poslední opět spíše efuzivní (jižní vrchol).  Na svazích kopce jsou až  několik metrů mocné svahové balvanité uloženiny, které svým objemem svědčí o tom, že  původní vrchol  sopky  musel být nejméně o 80 m výše  než dnes. Konkrétnější  představy o někdejší  podobě vulkánu znemožňuje  jeho značné erozní  rozrušení.

podhora02.jpg

Obr.2  Několik metrů mocná  čedičová skalní zeď  na Malé Podhoře

Cenným přírodním fenoménem Podhorního vrchu jsou zachovalé suťové lesy s dominujícím javorem klenem, jasanem ztepilým a pozoruhodnými starými  exempláři  třešně ptačí. Na Malé Podhoře se můžeme setkat  se skalničkami , jako například netřesk výběžkatý, kokořík vonný , kokořík přeslenitý. V bučinách se pak můžeme setkat s dymnivkou bobovitou, lipnicí oddálenou a  čarovníkem alpským. V lesních porostech s převládajícími kleny a jasany roste hojně lýkovec jedovatý a vraní oko čtyřlisté, v sedle mezi vrcholy roste oměj vlčí a v sutinách vranec jedlový.  Severovýchodně od vrcholu se poblíž Podhorní  hájovny  vyskytují  mofety, výrony suchého oxidu uhličitého, které jsou geneticky spojeny s vulkanickou činností.  Z tohoto důvodu , kdy se jedná o unikátní relikty třetihorní sopečné aktivity a skalní a lesní rostlinná společenství ,  byla vrcholová partie Podhorního vrchu  v roce 1997 vyhlášena  Správou CHKO Slavkovský les , chráněnou  přírodní rezervací.

Vzhledem ke své exponované poloze  v blízkosti Mariánských Lázní, předpokládaným vztahem k jejich minerálním pramenům , ale i svojí geologickou a mineralogickou výjimečností se Podhorní vrch stal předmětem zájmu nejen univerzálních osobností své doby, jako byl J.W.Goethe, ale zejména geologů a mineralogů (Struve 1826, Klipstein 1851, Gosche  1855, Rosiwai 1896, Martin 1900, Schildbachová 1910). Petrografickou charakteristiku bazaltu z Podhory včetně minerálů hrubozrnných vyloučenin v něm uvádějí  Stelzner (1885), Pohl (1908), Berweth 1910) cit. Himmelbauer (1912). Geochemické údaje o lokalitě publikoval Shrbený (1979). Stáří vulkanitů Podhory stanovili  Kaiser a Pilot (1986) na 15,3 a Wilson et. Al. (1994) na 12,4 mil. Let. Vulkanologickou studii pak předložil Cajz (1992).

podhora03.jpg

Obr.3  Vrcholová partie Podhorního vrchu má až pralesní charakter

Cajz (1992) na Podhorním vrchu odlišil starší část vulkánu tvořenou kompaktní efuzí, brekciovitou lávou, aglutinátem a mladší intruzivní část, vyznačující přívodní dráhu. Hrubozrnné vyloučeniny jsou nehojně známy jak z intruzivní facie , tak zejména z kompaktní efuze zastižené velkým lomem. Pro hrubozrnné vyloučeniny jsou charakteristické pozvolné přechody přes středně a jemně zrnité porézní typy do okolní horniny.

podhora04.jpg

Obr.4  Opuštěný kamenolom na severozápadním svahu Podhorního vrchu

Výskyty hrubozrnných šlírovitých, hnízdovitých až žilných „doleritických“ vyloučenin, či krystalizace týchž minerálů na puklinách a v mandlovcových dutinách mladých vulkanitů Českého masivu jsou výjimečné. Nejznámější výskyty těchto vyloučenin ve vulkanitech terciérní evropské vulkanické provincie jsou známy z Maiches a Wetzbergu ve Vogelsbergu, Hesensko, SRN (Ehrenberg 1986). Vulkanické produkty vulkánu Podhorní vrch mají složení olivinického nefelinitu.  Hrubozrnné dutinaté „doleritické“ vyloučeniny na Podhorním vrchu s krystaly dosahujícími až 20 mm jsou tvořené základní minerální  asociací :  klinopyroxen + nefelin + melilit/leucit, sanidin + sodalit, olivín, magnetit, apatit a svým složením odpovídají ijolitu až turjaitu.

Minerály  ijolitových vyloučenin na  Podhorním vrchu

Pyroxeny

Nevýrazně sektorově a koncentricky zonální  pyroxeny olivinického nefelinitu  mají složení diopsidu a Ti fassaitu. Klinopyroxeny vyloučenin tvoří  idiomorfní podle (100) destičkovité, na hranách prosvítající krystaly, dosahující velikosti až 20 mm. Patří společně s nefelinem ke starším fázím vyloučenin.  Jejich složení je blízké pyroxenům z vyloučenin z Meiches (Ehrenberg 1986). Tenké lemy krystalů mají složení sodný diopsid – egirinaugit – egerin.

podhora05.jpg

Obr.5   Tmavé destičkovité krystaly klinopyroxenu  s prorůstajícími šedými krystaly nefelínu a oranžovým melilitem   FOV 10mm

Melilit

Melilit se nachází a byl nalezen výhradně v hrubozrnných vyloučeninách. Tvoří  idiomorfní krystaly do 10 mm , rezavě hnědé až oranžové barvy,  silně přeměněné. Pro melilit je charakteristické zvýšené zastoupení soda-melilitové komponenty , které svědčí pro nižší teploty krystalizace (Yoder 1973). Melilit  se na Podhorním vrchu  nachází ve společenství  nefelínu a klinopyroxenu se kterými  se navzájem prorůstá.  Podhorní vrch je jedinou lokalitou tercierní Evropské vulkanické provincie, ve které se  ve vulkanických vyloučeninách melilit vyskytl.  Podhora je zároveň jedinou lokalitou v České republice, kde se tento minerál vyskytl v makroskopické podobě.

podhora06.jpg

Obr.6  Rezavé, silně přeměněné krystaly melilitu zarůstající do nefelínu s tmavými destičkovitými krystaly klinopyroxenu a  narostlým  krystalem Ti-magnetitu  FOV 8 mm

Nefelín

Nefelín je hlavním minerálem základní hmoty matečné horniny vyloučenin.  V dutinách tvoří nažloutlé, šedé, idiomorfně omezené krystaly , dosahující velikosti až 20 mm a je  hlavní fází hrubozrnných vyloučenin. Okraje krystalů  jsou  nabohaceny  Si a Fe a občas se v nich vyskytují i odmíšeniny hematitu.  Chemickým složením jsou blízké zejména nefelinům z  Meiches (Ehrenberg, 1986).  Krystaly nefelínu  na Podhoře  bývají částečně přeměněné , potažené bělavou vrstvou. Nepřeměněné krystaly nefelínu jsou čiré a na Podhorním vrchu se vyskytují jen velmi vzácně, kdy dosahují pouze milimetrových velikostí.

podhora07.jpg

Obr.7  Srostlice částečně přeměněných  krystalů nefelínu  v dutině s tmavými klinopyroxeny  FOV 10mm

Sodalit

Sodalit zatlačující nefelin  byl zjištěn v matečné hornině vyloučenin. V dutinách hrubozrnných vyloučenin se nehojně vyskytují sodalitové krystaly dosahující velikosti až 5 mm. Sodalit rovněž tvoří povlaky světlé barvy na pyroxenech. Chemickým složením odpovídá značně čistému sodalitovému členu.

podhora08.jpg

Obr.8  Dokonalý 5 mm velký krystal sodalitu v asociaci s tmavými destičkovitými krystaly klinopyroxenu

Magnetit

Chromové titanové magnetity jsou hojně zastoupeny v olivinickém nefelinitu matečné horniny vyloučenin společně s nehojně zastoupeným chromovým spinelem. Až 5 mm velké idiomorfní krystaly ve vyloučeninách odpovídají titanovým magnetitům.

podhora09.jpg

Obr.9  Idiomorfní  5 mm velká srostlice krystalů  Ti-magnetitu v asociaci s klinopyroxenem a nefelinem

Apatit

Apatit se vyskytuje v základní hmotě olivinického nefelinitu.  V hrubozrnných vyloučeninách tvoří tence sloupcovité šedé, průsvitné  krystaly až 10 mm délky krystalizující do dutin. Chemickým složením je blízký fluor-hydroxyl-apatitu. Krystaly apatitu  se  na Podhorním vrchu vyskytují  v asociaci s nefelinem, klinopyroxenem a magnetitem.

podhora10.jpg

Obr.10  Čiré jehlicovité 8 mm dlouhé krystaly fluor-hydroxyl-apatitu s  prorůstajícím  nefelinem

S dalších minerálů  se v hrubozrnných vyloučeninách  velmi zřídka objevuje leucit, který zde tvoří  drobné idiomorfní krystaly o velikosti 4-5mm, které se společně se sanidinem vyskytují pouze v nepřítomnosti melilitu a jsou převážně silně alterované. Sanidin tvoří idiomorfní krystaly  2-5 mm na starších fázích v dutinách vyloučenin. Ve vyloučeninách se rovněž vyskytuje tmavě hnědý  olivín tvořící krystaly do 1mm.

Nehojnými  minerály Podhorního vrchu jsou zeolity, ze kterých se v minulosti vyskytly  mezolit, philipsit, chabasit, natrolit a gismondin.   Provedenou revizí lokality se zeolitovou mineralizaci nepodařilo objevit.  Ostatní výše uvedené minerální  fáze hrubozrnných facií   lze vzácně objevit  v materiálu  v okolí zašlého lomu.

Literatura:  Cajz V. (1992): Vulkanologie Podhorního vrchu- západní Čechy. Čas. Mineral.Geol., 37,1,63-64. Praha

Ulrych J.-Pivec E.-Bouše P. (1995): Minerální parageneze ijolitových vyloučenin v olivinickém nefelinitu  Podhorního vrchu u Mariánských Lázní. Bull. Min.-petr. Odd. NM v Praze, Vol.3, 51-56. Praha

Pauliš P. (2000):  Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech, 38, Kutná Hora

Wikipedia : internetová encyklopedie – Podhorní vrch

podhora11.jpg

Obr.11 Bohatá drúza bělavých částečně přeměněných krystalů nefelínu   FOV 40mm